Algemene voorwaarden

Inschrijving

Het inschrijven voor cursussen, instrumentale- of zangles, is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. U kunt dit inschrijfformulier inleveren of opsturen.

Muziekschool MuziekFactory, Kloosterstraat 14, 6981 CD Doesburg
marco@muziekfactory.nl, tel nr. 06 11 22 53 97

U kunt ook digitaal inschrijven via het inschrijfformulier dat vermeld is op de website: Inschrijven.

Bij plaatsing voor een cursus is men cursusgeld verschuldigd. Voor leerlingen die later in het schooljaar met de lessen starten, geldt een tarief naar rato van het aantal resterende lesweken.

Opzegging

Voor jaarcursussen die voor de eerste keer worden gevolgd wordt een overeenkomst aangegaan voor een heel cursusjaar. Indien de leerling de lessen wil beëindigen dan moet dit schriftelijk vóór 15 juni van dat cursusjaar aan Muziekfactory worden gemeld. Dit kan ook d.m.v. een email naar: marco@muziekfactory.nl
Voor het daaropvolgende cursusjaar wordt de les overeenkomst stilzwijgend voortgezet en vanaf dat moment is opzegging mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
U kunt hier het uitschrijvingsformulier downloaden.

Plaatsing

Nieuwe leerlingen worden zo spoedig mogelijk geplaatst. Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst zijn, worden in de wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de leerling door ons benaderd.

Betaling

Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso, veelal aan het eind van de maand en beginnend vanaf september. Op het inschrijfformulier machtigt u Muziekschool Muziekfactory om het lesgeld per automatische incasso in 10 termijnen te innen. Het lesgeld voor de korte cursussen wordt ineens geïncasseerd. Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 25,00 administratiekosten. Als u geen machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dient u het volledige lesgeld in één keer te betalen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt MuziekFactory zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering in handen gegeven aan een deurwaarder. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
Verhindering of ziekte docent

Bij verhindering van een docent door ziekte wordt een telefonisch/sms/email bericht gegeven aan de leerlingen. Bij verhindering van een docent anders dan ziekte zullen de lessen vervangen worden of ingehaald door de docent.
Verhindering van de leerling

Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd.
Restitutie

Een cursusjaar telt 39 lesweken. MuziekFactory garandeert 37 lessen. Is er meer lesuitval door of vanwege MuziekFactory, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 37 minus het aantal werkelijk genoten lessen. Bij kortere cursussen garanderen wij de cursusduur.

U kunt daarnaast in de volgende gevallen om restitutie verzoeken.
1. Verhuizing van de leerling buiten Doesburg (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
2. Bij langdurige ziekte van de leerling.
3. Bij overlijden van de leerling.

Copyright

MuziekFactory beheert het copyright op alle teksten, foto’s en beeldmerken in al onze uitingen. Wij behouden ons het recht voor om foto’s, gemaakt bij lessen en activiteiten te gebruiken in onze publicaties en op de website. De foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik.
Klachten

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij de directeur van de muziekschool. Het liefst ontvangen wij uw klacht schriftelijk of per e-mail. Meestal volgt er een persoonlijk gesprek, gericht op het vinden van een oplossing.

Aansprakelijkheid

MuziekFactory is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen en voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en MuziekFactory is het Nederlands recht van toepassing.